Từ Vựng Nghề Nghiệp Tiếng Anh

Nghề nghiệp là một trong lĩnh vực vận động lao động mà trong đó, nhờ vào được đào tạo, nhỏ người đã có được những tri thức, kỹ năng để triển khai ra những loại thành phầm vật hóa học hay tinh thần nào đó, đáp ứng nhu ước của làng hội. Bài viết này, IELTS Fighter sẽ trình làng với chúng ta 241 trường đoản cú vựng tiếng Anh về nghề nghiệp và công việc thường được áp dụng trong cuộc sống và các trường hợp đối thoại.

Bạn đang xem: Từ vựng nghề nghiệp tiếng anh

1. Occupation /ˌɒkjəˈpeɪʃən/: Nghề nghiệp

E.g: Please fill in your name, age, and occupation.

2. Doctor /ˈdɒktər/: chưng sĩ

E.g: When did you last visit the doctor?

3. Cashier /kæʃˈɪər/: Thu ngân

E.g: She started as a cashier making $6.50 an hour, then moved up lớn customer service manager, making $7.65 an hour.

4. Dentist /ˈdentɪst/: Nha sĩ

E.g: You should have your teeth checked by a dentist at least twice a year.

5. Builder /ˈbɪldər/: Thợ xây dựng

E.g: Most of the bricklaying has been subcontracted out to lớn a local builder.

6. Reporter /rɪˈpɔːtər/: Phóng viên

E.g: Now we"re going live to lớn our reporter in Washington for up-to-the-minute news on the crisis.

7. Tailor /ˈteɪlər/: Thợ may

E.g: He"s the new tailor.

8. Teacher /ˈtiːtʃər/: Giáo viên

E.g: My son"s never been in trouble with his teachers before.

9. Cook /kʊk/: Đầu bếp

E.g: He’s an excellent cook.

10. Magician /məˈdʒɪʃən/: Ảo thuật gia

E.g: There"ll be a magician at the kids" Christmas party.

11. Baker /ˈbeɪkər/: Thợ có tác dụng bánh

E.g: He started work at 16 in a local bakers.

12. Artist /ˈɑːtɪst/: Họa sĩ

E.g: The critic was careful, however, not to express his personal opinion about works by specific artists.

13. Waiter /ˈweɪtər/: Bồi bàn

E.g: The waiter handed me the thực đơn with a flourish.

14. Actor /ˈæktər/: Diễn viên

E.g: His father was an amateur actor who worked for a printing company.

15. Nurse /nɜːs/: Y tá

E.g: He worked as a nurse in a psychiatric hospital.

16. Secretary /ˈsekrətəri/: Thư ký

E.g: My secretary will phone you to arrange a meeting.

17. Gardener /ˈɡɑːdənər/: fan làm vườn

E.g: I"m not much of a gardener.

18. Vet /vet/: chưng sĩ thú y

E.g: The farmer called the vet out khổng lồ treat a sick cow.

19. Businessman /ˈbɪznɪsmæn/: Doanh nhân

E.g: He was a successful businessman before becoming a writer.

20. Policeman /pəˈliːs.mən/: Cảnh sát

E.g: The youths scuffled with the policeman, then escaped down the lane.

21. Painter /ˈpeɪntər/: Thợ đánh nhà

E.g: How vày you make a living as a painter?

22. Hairdresser /ˈheəˌdresər/: Thợ giảm tóc

E.g: I"m going to lớn change my hairdresser.

23. Dancer /ˈdænsər/: Vũ công

E.g: I never knew you were such a good dancer.

24. Farmer /ˈfɑːmər/: Nông dân

E.g: He is a beef cattle farmer

25. Astronaut /ˈæstrənɔːt/: Phi hành gia

E.g: All I ever want khổng lồ be was an astronaut.

26. Cartoonist /kɑːrˈtuːnɪst/: họa sĩ vẽ phim hoạt hình

E.g: Further, either the costume designer or the cartoonist decided to give him what looks like a necklace made of bones, perhaps suggesting cannibalism.

27. Architect /ˈɑːkɪtekt/: kiến trúc sư

E.g: She is a highly recommended architect.

28. Flight attendant /ˈflaɪt əˌten.dənt/: Tiếp viên mặt hàng không

E.g: The airline"s flight attendants are trained khổng lồ limit the number of drinks passengers receive on board.

29. Interior designer /ɪnˌtɪə.ri.ə dɪˈzaɪ.nər/: Nhà thi công nội thất

E.g: They hired an interior designer to help plan the kitchen renovation.

30. Lawyer /ˈlɔːjər/: hiện tượng sư

E.g: I want khổng lồ see my lawyer before I say anything.

31. Psychologist /saɪˈkɒlədʒɪst/: Nhà tâm lý học

E.g: Despite what many people think, aversion therapy is no longer used by professional psychologists in this country.

32. Mã sản phẩm /ˈmɒd.əl/: bạn mẫu

E.g: She"s going out with a male model.

33. Receptionist /rɪˈsepʃənɪst/: nhân viên lễ tân

E.g: When you get here, the receptionist will direct you to lớn my office.

34. Paramedic /ˌpærəˈmedɪk/: nhân viên cấp cứu

E.g: When he fell, the local paramedics came to get him.

35. Surgeon /ˈsɜːdʒən/: bác bỏ sĩ phẫu thuật

E.g: The surgeon did everything in her power to save him.

36. Musician /mjuːˈzɪʃən/: Nhạc công

E.g: The concert features dancers & musicians of all nationalities.

37. Sailor /ˈseɪlər/: Thủy thủ

E.g: He was a young sailor on his first sea voyage.

38. Florist /ˈflɒrɪst/: Người chào bán hoa

E.g: So did you hire a florist?

39. Chauffeur /ˈʃəʊ.fər/: lái xe riêng

E.g: He"s my secretary, chauffeur & porter.

40. Firefighter /ˈfaɪəfaɪtər/: lính cứu hỏa

E.g: Several of the firefighters received commendation for their bravery.

41. Writer /ˈraɪtər/: đơn vị văn

E.g: She is a well-known writer of children"s books.

42. Lifeguard /ˈlaɪfɡɑːd/: Nhân viên cứu hộ (ở bể bơi, bãi biển...)

E.g: Perhaps the intending swimmer does not speak the same language as the lifeguard or is too far away khổng lồ hear her.

43. Plumber /ˈplʌmər/: Thợ sửa ống nước

E.g: We"ll have to get a plumber in khổng lồ look at that water tank.

44. Mailman /ˈmeɪlmæn/: người đưa thư

E.g: The mailman was here, so I brought your mail.

45. Barista /bɑːrˈiːs.tə/: nhân viên cấp dưới pha chế cà phê

E.g: The steamed milk hasn"t much foam, but many baristas make some micro foam lớn make latte art.

46. Judge /dʒʌdʒ/: quan tiền tòa, thẩm phán

E.g: The judge will pronounce sentence on the defendant this afternoon.

47. Bodyguard /ˈbɒdiɡɑːd/: Cận vệ

E.g: The prince is always accompanied by his bodyguards.

48. Babysitter /ˈbeɪbisɪt̬ɚ/: người giữ trẻ

E.g: I promised the babysitter that we"d be trang chủ by midnight.

49. Pilot /ˈpaɪlət/: Phi công

E.g: Shortly before the crash the pilot had reported a malfunction of the aircraft"s navigation system.

50. Electrician /ɪˌlekˈtrɪʃən/: Thợ điện

E.g: The electrician has diagnosed a fault in the wiring.

51. Mechanic /mɪˈkænɪk/: Thợ máy, thợ cơ khí

E.g: Buying that second-hand car without having it checked by a mechanic first cost us dear.

52. Cameraman /ˈkæmərəmæn/: Thợ con quay phim

E.g: The cameraman glanced at the director of the actors who was dressed in black.

53. Accountant /əˈkaʊn.tənt/: Kế toán

E.g: My accountant takes care of my taxes.

54. Actuary /ˈæk.tʃu.ə.ri/: nhân viên thống kê

E.g: As actuaries would discover by the mid-nineteenth century, too much competition also could be a threat to professional status.

55. Astronomer /əˈstrɒn.ə.mər/: bên thiên văn học

E.g: Shortly before the bits of matter begin to coalesce, they are observed by alien astronomers.

56. Baggage handler /ˈbæɡ.ɪdʒ ˌhænd.lər/: nhân viên vận gửi hành lý

E.g: During ground services a baggage handler hit the side of the aircraft with a tug towing a train of baggage carts.

57. Barber /ˈbɑː.bər/: Thợ cắt tóc

E.g: He used to lớn work as a barber.

58. Barrister /ˈbær.ɪ.stər/: qui định sư

E.g: A man observed the barrister of the criminal who was waiting for the decision of the jury.

59. Beautician /bjuːˈtɪʃ.ən/: nhân viên cấp dưới làm đẹp

E.g: Who is to train the cobblers & beauticians?

60. Bricklayer /ˈbrɪkˌleɪ.ər/: Thợ nề

E.g: So from floor to floor the teams of bricklayers, stonemasons, smiths & carpenters worked together, eventually to reach the roof.

61. Butcher /ˈbʊtʃ.ər/: Người bán thịt

E.g: The butcher prepared a rack of pork.

62. Butler /ˈbʌt.lər/: quản gia

E.g: The relationship between the butler & his master has been most fruitful in this respect.

63. Carpenter /ˈkɑː.pɪn.tər/: Thợ mộc

E.g: self-employed boat repairer và carpenter, he had difficulty getting a mortgage.

64. Chef /ʃef/: bếp trưởng

E.g: He is one of the top chefs in Britain.

65. Composer /kəmˈpəʊ.zər/: đơn vị soạn nhạc

E.g: As a composer, he was up there with the best.

66. Detective /dɪˈtek.tɪv/: Thám tử

E.g: She hired a private detective to find out if her husband was having an affair.

67. Diplomat /ˈdɪp.lə.mæt/: nhà ngoại giao

E.g: The new government has expelled all foreign diplomats.

68. Driver /ˈdraɪ.vər/: Tài xế

E.g: My mum"s an excellent driver.

69. Economist /iˈkɒn.ə.mɪst/: Nhà tài chính học

E.g: Many economists expect unemployment to fall over the next couple of months.

70. Editor /ˈed.ɪ.tər/: chỉnh sửa viên

E.g: She"s a senior editor in the reference department of a publishing company.

71. Engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/: Kỹ sư

E.g: The engineer is coming to lớn repair our phone tomorrow morning.

72. Estate agent /ɪˈsteɪt ˌeɪ.dʒənt/: Đại lý bất động đậy sản/môi giới bất tỉnh sản

E.g: Maria, an estate agent with Strutt & Parker, showed us around the barn conversion.

73. Film director /ˈfɪlm daɪˌrek.tər/: Đạo diễn phim

E.g: I heard a very characteristic story yesterday of a film director who wanted to lớn furnish a set, representing a small back room.

74. Financial adviser /faɪˌnæn.ʃəl ədˈvaɪ.zər/: Nhà support tài chính

E.g: A good financial adviser will assess a client’s goals & tolerance for risk before suggesting investment options.

75. Fireman /ˈfaɪə.mən/: quân nhân cứu hỏa

E.g: We"re firemen in peacetime and soldiers when we"re attacked.

76. Fisherman /ˈfɪʃ.ə.mən/: Ngư dân

E.g: They might be nomads living off animals in the grasslands, mountain peoples practicing swidden agriculture, or fishermen and hunters in forest & maritime environments.

77. Fishmonger /ˈfɪʃˌmʌŋ.ɡər/: người câu cá

E.g: vị you trust fishmongers?

78. Greengrocer /ˈɡriːŋ.ɡrəʊ.sər/: Người phân phối rau quả

E.g: I got this fantastic pumpkin from the local greengrocer.

79. Homemaker /ˈhəʊmˌmeɪ.kər/: bạn nội trợ

E.g: Consider the example of Aki, a young Japanese housewife with two sons.

80. Illustrator /ˈɪl.ə.streɪ.tər/: người vẽ tranh minh họa

E.g: When graphic designers, photographers & illustrators are involved, costs begin to escalate.

*

81. Janitor /ˈdʒæn.ɪ.tər/: tín đồ dọn dẹp/Nhân viên vệ sinh

E.g: Was it wide enough to lớn accept union boycotts of buildings not hiring union janitors?

82. Journalist /ˈdʒɜː.nə.lɪst/: nhà báo

E.g: The journalist took notes throughout the interview.

83. Management consultant /ˌmæn.ɪdʒ.mənt kənˈsʌl.tənt/: tư vấn quản lý

E.g: But demand is small và the firm hires a management consultant who recommends producing cheaper, inferior products in much larger quantities.

84. Manager /ˈmæn.ɪ.dʒər/: quản ngại lý

E.g: I would like to speak to the manager.

85. Midwife /ˈmɪd.waɪf/: chị em hộ sinh

E.g: Were midwives to examine all babies on normal wards, savings would increase lớn approximately £4.30 per baby born or £2.5 million nationally.

86. Pharmacist /ˈfɑː.mə.sɪst/: Dược sĩ

E.g: All participating pharmacists received training in the provision of pharmaceutical care.

87. Photographer /fəˈtɒɡ.rə.fər/: Thợ chụp ảnh

E.g: She"s a professional photographer.

88. Police /pəˈliːs/: Cảnh sát

E.g: I think you should hotline the police.

89. Postman /ˈpəʊst.mən/: người đưa thư

E.g: Our dog bit the postman yesterday.

90. Programmer /ˈprəʊ.ɡræm.ər/: xây dựng viên

E.g: The virtual environment is a model of a robot system as perceived by the programmer through the programming language he uses.

91. Project manager /ˌprɒdʒ.ekt ˈmæn.ɪ.dʒər/: thống trị dự án

E.g: Vargas was a senior project manager at the telecommunication company.

92. Rapper /ˈræp.ər/: Ca sĩ nhạc rap

E.g: However, the initial lyrics build from empathy to lớn an assertion that the rapper is deeply wounded & vulnerable in a manner belying his tough image.

93. Salesman /ˈseɪlz.mən/: Nam bán hàng

E.g: He was a used-car salesman.

94. Saleswoman /ˈseɪlzˌwʊm.ən/: Cô phân phối hàng

E.g: Even fruit & vegetable saleswomen và shoe shiners ask for their customers" numbers.

95. Sea captain /ˈsiː ˌkæp.tɪn/: Thuyền trưởng

E.g: The sea captain commands it on board ship.

96. Shopkeeper /ˈʃɒpˌkiː.pər/: Người phân phối hàng

E.g: Initially, he worked on a small garden nursery venture begun by his energetic father, who was primarily a postmaster & shopkeeper.

97. Singer /ˈsɪŋ.ər/: Ca sĩ

E.g: Are you a good singer?

98. Soldier /ˈsəʊl.dʒər/: Lính

E.g: He was pictured as a soldier in full uniform.

99. Stockbroker /ˈstɒkˌbrəʊ.kər/: fan môi giới triệu chứng khoán

E.g: He phoned his stockbroker with instructions lớn sell portions of his portfolio.

100. Tattooist /təˈtuː.ɪst/: Thợ xăm

E.g: However, the distinction between a professional and a non-professional tattooist was not always clear.

101. Telephonist /təˈlef.ən.ɪst/: Tổng đài viên

E.g: A general office dealing with servicing the various specialist subcommittees also contained supervisors, assistant supervisors, telephonists, filing clerks, cleaners, firewatchers và "office boys"

102. Interpreter /ɪnˈtɜː.prə.tər/: thông dịch viên

E.g: She works as an interpreter in Brussels.

103. Veterinarian /ˌvet.ər.ɪˈneə.ri.ən/: bác sĩ thú y

E.g: He is the chief veterinarian for the zoo and giao dịch with all kinds & sizes of animals.

104. Waitress /ˈweɪ.trəs/: thanh nữ phục vụ

E.g: She works as a waitress.

105. Welder /ˈwel.dər/: Thợ hàn

E.g: He"s a welder here at the nuclear plant.

106. Worker /ˈwɜː.kər/: Công nhân

E.g: Many companies still treat their management staff better than their workers.

107. Businesswoman /ˈbɪz.nɪsˌwʊm.ən/: cô bé doanh nhân

E.g: An anonymous businesswoman donated one million dollars lớn the charity.

108. Director /daɪˈrek.tər/: Giám đốc

E.g: She has become the director of the new information centre.

109. Sales representative /ˈseɪlz rep·rɪˌzen·tə·t̬ɪv/: Đại diện buôn bán hàng

E.g: About 100 sales representatives will pitch the product.

110. Nanny /ˈnæn.i/: Bảo mẫu

E.g: A female nanny assisted with the children"s daily care & their father was present in the evenings and on weekends.

111. Optician /ɒpˈtɪʃ.ən/: chưng sĩ nhãn khoa

E.g: You really ought to lớn see an optician.

112. Physiotherapist /ˌfɪz.i.əʊˈθer.ə.pɪst/: Nhà thiết bị lý trị liệu

E.g: In six programmes, eligibility to lớn the exercise component of the programme was decided by a cardiologist or a physiotherapist.

113. Psychiatrist /saɪˈkaɪə.trɪst/: bác sĩ vai trung phong lý

E.g: A psychiatrist was examined on the mental state of the defendant.

114. Social worker /ˈsəʊ.ʃəl ˌwɜː.kər/: công tác xã hội

E.g: Her husband died one hour later, and when the family arrived, the social worker left them lớn be together.

115. Assembler /əˈsem.blər/: công nhân lắp ráp

E.g: They wanted the relationships between suppliers & assemblers to lớn be " horizontal " or cooperative, rather than handled at arm"s length.

116. Chimney sweep /ˈtʃɪm.ni ˌswiːp/: công nhân quét ống khói

E.g: First, the chimney sweep was not the primary owner of the jewel.

117. Decorator /ˈdek.ər.eɪ.tər/: fan trang trí

E.g: A firm of painters & decorators

118. Glazier /ˈɡleɪ.zi.ər/: Thợ lắp kính

E.g: It took trăng tròn minutes for a glazier khổng lồ turn up lớn repair broken glass và it took đôi mươi minutes for an ambulance lớn arrive.

119. Plasterer /ˈplɑː.stər.ər/: Thợ trát vữa

E.g: The plasterers used khổng lồ be paid after that for putting up people"s ceilings that were affected by subsidence.

120. Roofer /ˈruː.fər/: Thợ sửa mái nhà

E.g: The roofer went up on khổng lồ the roof & the poor old gentleman paid £400 for what turned out khổng lồ be one hour"s work.

121. Actress /ˈæk.trəs/: nữ diễn viên

E.g: She"s the highest-paid actress in Hollywood.

122. Tác giả /ˈɔː.θər/: Tác giả

E.g: He is the author of two books on French history.

123. Comedian /kəˈmiː.di.ən/: Diễn viên hài

E.g: They were without formal dramatic training, và were fantastic jugglers and stilt-walkers và good comedians; and they were very popular.

124. Disc jockey /ˈdɪsk ˌdʒɒk.i/: bạn phối nhạc/DJ

E,g: "I Wanna Go Crazy" is a song recorded by French disc jockey, David Guetta.

Xem thêm: Cải Lương Nghi Xuân Tấn Lực Của Phú Thành, Ngọc Tâm P2, Nghi Xuân Tấn Lực (Thử Tài Siêu Nhí 2016)

125. Master of ceremonies /ˌmɑː.stər əv ˈser.ɪ.mə.niz/: bạn dẫn chương trình

E.g: The Imagawa subsequently became masters of ceremonies in the service of the Tokugawa clan.

126. Graphic designer /ˌɡræf.ɪk dɪˈzaɪ.nər/: Người xây cất đồ họa

E.g: She was a freelance graphic designer.

127. Playwright /ˈpleɪ.raɪt/: đơn vị viết kịch

E.g: Well, he is difficult because he is not a playwright.

128. Sculptor /ˈskʌlp.tər/: công ty điêu khắc

E.g: Henry Moore, who died in 1986, is one of Britain"s best-known sculptors.

129. Choreographer /ˌkɒr.iˈɒɡ.rə.fər/: Biên đạo múa

E.g: She is a passionate Spanish dancer and choreographer.

130. Scientist /ˈsaɪən.tɪst/: bên khoa học

E.g: There are scientists who say that the results of the research are flawed.

131. Biologist /baɪˈɒl.ə.dʒɪst/: bên sinh thứ học

E.g: Understanding the evolution of progenesis in trematodes is thus an important challenge for evolutionary biologists và parasitologists.

132. Botanist /ˈbɒt.ən.ɪst/: đơn vị thực thiết bị học

E.g: She was not trained as a scientist but on all her voyages took along a staff of geologists, botanists, zoologists, & hydrologists.

133. Chemist /ˈkem.ɪst/: bên hóa học

E.g: Chemists at pharmaceutical companies are vying to create a cure for migraine.

134. Meteorologist /ˌmiː.ti.əˈrɒl.ə.dʒɪst/: bên khí tượng học

E.g: An approximation lớn the former type of body is found in the cup of the meteorologist"s anemometer.

135. Physicist /ˈfɪz.ɪ.sɪst/: Nhà đồ gia dụng lý

E.g: This is not a happy conclusion since presentism does not seem to lớn be the favoured theory among physicists và metaphysicians.

136. Researcher /rɪˈsɜː.tʃər/: đơn vị nghiên cứu

E.g: She"s a researcher on a women"s magazine.

137. Bartender /ˈbɑːˌten.dər/: fan pha chế rượu

E.g: For bartenders, hosts, & kitchen workers, garbage bags were the most difficult resource to obtain.

138. Air traffic controller /ˌeə træf.ɪk kənˈtrəʊ.lər/: kiểm soát và điều hành viên ko lưu

E.g: She likes aviation but didn"t want to fly, so she became an air traffic controller.

139. Bus driver /ˈbʌs ˌdraɪ.vər/: lái xe xe buýt

E.g: The bus driver opened the door and a stream of passengers got out.

140. Taxi driver /ˈtæk.si ˌdraɪ.vər/: tài xế taxi

E.g: taxi drivers must pass exams showing that they speak English and understand the area"s geography.

141. Dockworker /ˈdɒkwɜːkər/: người công nhân bến tàu

E.g: When just a few dockworkers stop moving cargo, the flow of goods grinds lớn a halt.

142. Web designer /ˈweb dɪˌzaɪ.nər/: Nhà xây đắp web

E.g: Small businesses often cannot afford the costs of consultant website designers.

143. Lecturer /ˈlek.tʃər.ər/: Giảng viên

E.g: He taught kiến thiết for several years as a part-time lecturer, & is a prolific published architectural critic.

144. Teaching assistant /ˈtiː.tʃɪŋ əˌsɪs.tənt/: Trợ giảng

E.g: Teaching assistant are popular jobs for students who are capable of foreign languages.

145. Police officer /pəˈliːs ˌɒf.ɪ.sər/: Sĩ quan lại cảnh sát

E.g: We cannot think of the fleeing felon rule as the hàng hóa of a rational agreement for mutual benefit between police officer and fleeing suspect.

146. Solicitor /səˈlɪs.ɪ.tər/: cầm vấn pháp luật

E.g: My solicitor is drawing up a contract.

147. Politician /ˌpɒl.ɪˈtɪʃ.ən/: bao gồm trị gia

E.g: Several politicians were accused of dispensing favours khổng lồ people who voted for them.

148. Civil servant /ˌsɪv.əl ˈsɜː.vənt/: Công chức

E.g: The pompous impersonality of officialese also, of course, allows the civil servant to lớn hide behind the monolithic structure of his organisation.

149. Housewife /ˈhaʊs.waɪf/: Nội chợ

E.g: She"s not the type of person to stay at home and be a housewife.

150. Translator /trænzˈleɪ.tər/: tín đồ phiên dịch

E.g: He works as a translator & political researcher.

151. Landlord /ˈlænd.lɔːd/: chủ nhà (người thuê mướn nhà)

E.g: The landlord had promised lớn redecorate the bedrooms before we moved in.

152. Librarian /laɪˈbreə.ri.ən/: Thủ thư

E.g: We are told that the librarian was among thefirstto render homage.

153. Miner /ˈmaɪ.nər/: Thợ mỏ

E.g: The miners went on strike to try to save jobs.

154. Security guard /sɪˈkjʊə.rɪ.ti ˌɡɑːd/: nhân viên bảo vệ

E.g: The home is surrounded by a fence, và a security guard was at the gate every 24 hours.

155. Bookkeeper /ˈbʊkˌkiː.pər/: nhân viên kế toán

E.g: My first job was as a bookkeeper.

156. Bookmaker /ˈbʊkˌmeɪ.kər/: Nhà mẫu (cá cược)

E.g: The way in which bookmakers pass on the duty to lớn punters is a matter for their commercial judgment.

157. Store detective /ˈstɔː dɪˌtek.tɪv/: nhân viên quan sát người tiêu dùng (ngăn ngừa hành vi trộm cắp)

E.g: What training is required of a store detective as far as the law is concerned?

158. Travel agent /ˈtræv.əl ˌeɪ.dʒənt/: Đại lý du lịch

E.g: A personal software travel agent should preserve the interests of its client.

159. Carer /ˈkeə.rər/: tín đồ chăm sóc

E.g: The carer can now serve the dying with compassion, deep caring, professional knowledge, and comfort in the presence of the patient.

160. Counsellor /ˈkaʊn.səl.ər/: ráng vấn

E.g: The college now has a counsellor lớn help students with both personal và work problems.

*

161. Dental hygienist /ˈden.təl haɪˌdʒiː.nɪst/: chuyên viên vệ sinh răng miệng

E.g: Let us consider first the increase in the number of dental hygienists in most of our dental practices.

162. Blacksmith /ˈblæk.smɪθ/: Thợ rèn

E.g: After comparing accounts with all of his clients the blacksmith treated his clients lớn food and drink.

163. Groundsman /ˈɡraʊndz.mən/: người trông coi sân bãi (thể thao)

E.g: Amateur clubs have no paid officials, with the exception of a groundsman lớn look after the pitch.

164. Masseur /mæsˈɜːr/: Nam nhân viên cấp dưới xoa bóp

E.g: to make a living, he started working as a masseur three years ago.

165. Masseuse /mæsˈɜːz/: Nữ nhân viên cấp dưới xoa bóp

E.g: I might mention that fourteen additional masseuses were recently supplied, making an increase of twelve over the establishment.

166. Stonemason /ˈstəʊnˌmeɪ.sən/: Thợ đá

E.g: Or consider the case of an organized trade such as the stonemasons.

167. Tiler /ˈtaɪ.lər/: Thợ lợp ngói

E.g: Can you recommend a good tiler?

168. Tree surgeon /ˈtriː ˌsɜː.dʒən/: chăm gia đảm bảo thực vật

E.g: A tree surgeon has provided advice on clearance of ivy and other vegetation that covers the castle.

169. Barman /ˈbɑː.mən/: Người bán sản phẩm rong

E.g: It is the public house keeper or barman"s responsibility to make quite certain of the age of the person lớn whom he sells.

170. Barmaid /ˈbɑː.meɪd/: nàng hầu bàn

E.g: It would depend on how good is the barmaid.

171. Bouncer /ˈbaʊn.sər/: đảm bảo an toàn quán bar

E.g: A greeter, perhaps the bouncer, confirms that his father has been coming for a week and leaving with the same woman.

172. Newsreader /ˈnjuːzˌriː.dər/: phát thanh viên

E.g: Yet the newsreader"s solution may also help here.

173. Weather forecaster /ˈweð.ə ˌfɔː.kɑː.stər/: tín đồ dự báo thời tiết

E.g: Economic forecasters are about as reliable as old-fashioned weather forecasters.

174. Magistrate /ˈmædʒ.ɪ.streɪt/: Thẩm phán

E.g: He will appear before the magistrates tomorrow.

175. Private detective /ˌpraɪ.vət dɪˈtek.tɪv/: Thám tử tư

E.g: She hired a private detective to lớn find out if her husband was having an affair.

176. Traffic warden /ˈtræf.ɪk ˌwɔː.dən/: Nhân viên điều hành và kiểm soát bãi đỗ xe

E.g: A traffic warden gave me a ticket for parking on a double yellow line.

177. Personal trainer /ˌpɜː.sən.əl ˈtreɪ.nər/: đào tạo và giảng dạy viên cá nhân (thể hình)

E.g: Sandy works out with her personal trainer every week.

178. Footballer /ˈfʊt.bɔː.lər/: ước thủ trơn đá

E.g: The problem itself occurs between real footballers on a field.

179. Sportsman /ˈspɔːts.mən/: vận chuyển viên

E.g: He"ll be remembered both as a brilliant player & as a true sportsman.

180. Sportswoman /ˈspɔːtsˌwʊm.ən/: phụ nữ vận rượu cồn viên

E.g: I believe that racism, doping, & the treatment of sportswomen và sportsmen as commodities have left deep scars on the image of fair play.

181. Airman /ˈeə.mən/: lính không quân

E.g: It is a fine collection of flying stories largely compiled from the accounts of the airmen involved.

182. Company /ˈkʌm.pə.ni/: Công ty

E.g: He works for a software company/a company that makes software.

183. Combatant /ˈkɒm.bə.tənt/: Chiến binh/người tham chiến

E.g: The fight generally comes lớn a quick conclusion when one of the combatants adopts a submissive posture and flees.

184. Commander /kəˈmɑːn.dər/: Chỉ huy

E.g: Demissie allowed his field commanders sufficient freedom of action while demanding full accountability.

185. Commander-in-chief /kəˌmɑːn.dər.ɪnˈtʃiːf/: Tổng tứ lệnh

E.g: None of these changes was necessarily congenial to lớn the commander-in-chief, for all that he acquiesced in, và even implemented, them.

186. Chief of staff /ˌtʃiːf əv ˈstɑːf/: Chánh văn phòng

E.g: A report to lớn the chief of staff and my chairman resulted in my loss of hospital privileges, và a report khổng lồ the medical board.

187. General staff /ˌdʒen.ər.əl ˈstɑːf/: cỗ tổng tham mưu

E.g: Full powers were given khổng lồ the government and the general staff headquarters respectively.

188. Guerrilla /ɡəˈrɪl.ə/: Du kích

E.g: A small band of guerrillas has blown up a train in the mountains.

189. Major /ˈmeɪ.dʒər/: thiếu tá

E.g: Her father was a major in the Scots Guards.

190. Major general /ˌmeɪ.dʒə ˈdʒen.ər.əl/: thiếu tướng

E.g: Since the appointed day, five major general salary claims have been dealt with.

191. Mercenary /ˈmɜː.sən.ri/: quân nhân đánh thuê

E.g: Case in point - those mercenaries flooding into town.

192. Militia /mɪˈlɪʃ.ə/: Dân quân

E.g: Roadblocks, manned by the local militia or police, are frequently used as tools of tax enforcement.

193. Non-commissioned officer /ˌnɒn.kə.mɪʃ.ənd ˈɒf.ɪ.sər/: Hạ sĩ quan

E.g: Prewitt, you know better than talk back khổng lồ a non-commissioned officer.

194. Priest /priːst/: Thầy tu

E.g: There is still a ban on women priests in the Catholic Church.

195. Vicar /ˈvɪk.ər/: thân phụ sứ

E.g: We were married by our local vicar.

196. Prostitute /ˈprɒs.tɪ.tʃuːt/: Gái điếm

E.g: She accused him of having phone sex with prostitutes while she was away on business trips.

197. Smuggler /ˈsmʌɡ.lər/: fan buôn lậu

E.g: An increasing number of migrants are turning to smugglers for help.

198. Stripper /ˈstrɪp.ər/: Vữ người vợ thoát y

E.g: All the dividend strippers must be laughing up their sleeves at the moment.

199. Archaeologist /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/: nhà khảo cổ học

E.g: A team of archaeologists are working on a previously undisturbed area of the abbey grounds.

200. Property developer /ˈprɒp.ə.ti dɪˌvel.ə.pər/: Nhà trở nên tân tiến bất cồn sản

E.g: Let us suppose that it had been not a borough council, but a property developer.

201. Refuse collector /ˈref.juːs kəˌlek.tər/: Nhân viên lau chùi môi trường

E.g: Is he seriously suggesting that a refuse collector employed by a private company today earns less than a refuse collector in 1979?

202. Surveyor /səˈveɪ.ər/: kiểm soát điều hành viên

E.g: This is a guide to lớn what qualifications to lớn look for when you are hiring a land surveyor.

203. Undertaker /ˈʌn.dəˌteɪ.kər/: bạn làm quá trình khâm liệm

E.g: It looks as though the tác giả sees himself as a kind of academic undertaker, devoting himself to lớn the interment of bodies of thought.

204. Athlete /ˈæθ.liːt/: chuyển vận viên

E.g: He became a professional athlete at the age of 16.

205. Foreman /ˈfɔː.mən/: quản đốc

E.g: After four years on the job, he was promoted to lớn foreman.

206. Maid /meɪd/: Hầu gái

E.g: In the beach resort, the apartments & villas have daily maid service.

207. Manicurist /ˈmæn.ɪ.kjʊə.rɪst/: Thợ làm cho móng tay

E.g: Again, if it is desirable to license manicurists and to restrict their operation, it ought lớn be done by national legislation.

208. Professor /prəˈfes.ər/: Giáo sư

E.g: After a talk given by a distinguished professor, a student from the audience takes a few pictures of the speaker.

209. Shipbuilder /ˈʃɪpˌbɪl.dər/: Thợ đóng tàu

E.g: The whole fleet was built by a leading Italian shipbuilder.

210. Drummer /ˈdrʌm.ər/: Tay trống

E.g: The drummer with The Band.

211. Guitarist /ɡɪˈtɑː.rɪst/: người nghệ sỹ guitar

E.g: Throughout the video, the band"s guitarist is seen to be playing.

212. Pianist /ˈpiː.ən.ɪst/: người nghệ sỹ piano

E.g: The pianist is encouraged khổng lồ experiment with the timing with chunks of 30 seconds of music khổng lồ determine how the piano part flows.

213. Violinist /ˌvaɪəˈlɪn.ɪst/: người nghệ sỹ vĩ cầm

E.g: He shows how violinists và other string players held their instruments & their bows.

214. Hunter /ˈhʌn.tər/: Thợ săn

E.g: He was an avid hunter, & this was reflected in his artistic work.

215. Jeweler /ˈdʒuː.ə.lɚ/: Thợ kim hoàn

E.g: Jewelry trade publications advise jewelers to lớn present minute surface scratches (which they term patina) as a desirable feature.

216. Locksmith /ˈlɒk.smɪθ/: Thợ khóa

E.g: But in the process the safebreakers turned the locksmiths into the aristocracy of science.

217. Seamstress /ˈsiːm.strəs/: Thợ may

E.g: His wife supplemented their income by working as a seamstress.

218. Diver /ˈdaɪ.vər/: Thợ lặn

E.g: He was a diver on a North Sea oil rig.

219. Garbage collector /ˈɡɑː.bɪdʒ kəˌlek.tər/: người thu gom rác

E.g: Your garbage collector may not accept a used computer as trash.

220. Realtor /ˈrɪəl.tər/: Môi giới bên đất

E.g: The conference attracted more than 400 local architects, developers, and Realtors.

221. Retiree /rɪˌtaɪəˈriː/: fan về hưu

E.g: The neighborhood is a mixture of retirees and single professionals.

222. Shipper /ˈʃɪp.ər/: người giao hàng

E.g: The a priori notion that packers và shippers were more likely to be producer-handlers did not bear out in the analysis.

223. Stuntman /ˈstʌnt.mæn/: Diễn viên đóng thế

E.g: Farmer remade many times the scene with her galloping horse và finally succeeded; however, the dangerous scenes were performed by a stuntman.

224. Bank manager /ˈbæŋk ˌmæn.ɪ.dʒər/: làm chủ ngân hàng

E.g: In the past ngân hàng managers knew most of their customers by name.

225. Custodian /kʌsˈtəʊ.di.ən/: tín đồ giám hộ

E.g: She sees herself as a custodian of the public"s morals.

226. Attendant /əˈten.dənt/: ship hàng phòng

E.g: The Prince was followed by his attendants.

227. Mail carrier /ˈmeɪl ˌkær.i.ər/: bạn đưa thư

E.g: Davey worked four years as postmaster and mail carrier before becoming an insurance và real estate agent.

228. Managing director /ˌmæn.ɪdʒ.ɪŋ daɪˈrek.tər/: Giám độc điều hành

E.g: He is the managing director of a cosmetics firm.

229. Physician assistant /fɪˌzɪʃ.ən əˈsɪs.tənt/: Trợ lý bác sĩ

E.g: Physician assistants train to lớn work in settings such as hospitals, clinics & other types of health facilities or virtually via telemedicine services.

230. Physical therapist /ˌfɪz.ɪ.kəl ˈθer.ə.pɪst/: đơn vị trị liệu đồ vật lý

E.g: The sessions were led by a psychiatrist or psychologist and cofacilitated by a nurse, physical therapist, chaplain, or social worker.

231. Retired /rɪˈtaɪəd/: nghỉ ngơi hưu

E.g: Both my parents are retired.

232. Sanitation worker /sæn.ɪˈteɪ.ʃən ˌwɜː.kər/: người công nhân vệ sinh

E.g: A municipal sanitation worker lost his hand in the blast.

233. Self-employed /ˌself.ɪmˈplɔɪd/: Tự tởm doanh

E.g: bởi vì you pay less tax if you"re self-employed?

234. Cửa hàng assistant /ˈʃɒp əˌsɪs.tənt/: nhân viên bán hàng

E.g: We"ll need khổng lồ talk lớn the seller & see if they"ll accept your bid on the house.

235. Technician /tekˈnɪʃ.ən/: chuyên môn viên

E.g: Rehabilitation technicians are based in some hospitals providing a network of trained staff throughout the country with some responsibility for disability.

236. Telemarketer /ˈtelɪˌmɑːkɪtər/: người tiếp thị qua điện thoại

E.g: Telemarketers have to lớn be careful not to invade their customers" privacy.

237. Unemployed /ˌʌn.ɪmˈplɔɪd/: Thất nghiệp

E.g: He"s been unemployed for over a year.

238. Policewoman /pəˈliːsˌwʊm.ən/: con gái cảnh sát

E.g: Regional differences were exposed at national và district meetings of policewomen.

239. Veterinary surgeon /ˌvet.ər.ɪ.nər.i ˈsɜː.dʒən/: bác sĩ mổ xoang thú ý

E.g: These are matters about which a veterinary surgeon, although expert in his own line, is not likely khổng lồ be at all knowledgeable.

240. Housekeeper /ˈhaʊsˌkiː.pər/: người giữ nhà

E.g: The productive value (product utility) of trang chủ production may best be estimated by taking the wage rate of a professional housekeeper.

*

241. Job /dʒɒb/: câu hỏi làm

E.g: Hundreds of workers could thua thảm their jobs.

Trên đấy là 241 từ vựng giờ đồng hồ Anh về nghề nghiệp và công việc thường xuyên sử dụng. Nếu bạn có mọi từ vựng bổ sung cập nhật nào không giống thì tất cả thể comment xuống phía dưới làm cho mọi người cùng biết nhé!

Bên cạnh đó, các bạn cùng tìm hiểu thêm lượng từ vựng giờ Anh thịnh hành hay chạm mặt nhất nhằm áp dụng thêm vào cho các bài bác thi của chính bản thân mình nha.